Oferta banku PeKaO S.A.

5/5 - (2 votes)

Bank PeKaO S.A. oferuje osobom fizycznym rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy w formie Eurokont.

Można wyróżnić kilka rodzajów Eurokontoes:

 • Eurokonto JUNIOR
 • Eurokonto OK.
 • Eurokonto ACADEMIC
 • Eurokonto STANDARD
 • Eurokonto PLUS
 • Eurokonto VIP
 • Eurokonto PRESTIGE
 • Eurokonto BUSINESS
 • Eurokonto WWW

Eurokonto to rachunek bieżący skierowany do różnych segmentów klientów w zależności od ich potrzeb i preferencji, a także wieku i dochodów.

Posiadaczem jednego z poniższych Eurokontoes może być zarówno rezydent (osoba posiadająca stałe miejsce zamieszkania w Polsce), jak i nierezydent (osoba posiadająca stałe miejsce zamieszkania za granicą). Warunkiem otwarcia Eurokonto jest zadeklarowanie systematycznych wpłat na konto, wypełnienie karty informacyjnej (podającej m.in adres zamieszkania i zatrudnienia) oraz okazanie dokumentu tożsamości. Posiadaczem Euroaccount może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, z którą bank zawarł umowę o jego prowadzenie. Osoba fizyczna może być posiadaczem tylko jednego własnego rachunku i współwłaścicielem tylko jednego wspólnego rachunku Euroaccount.

Eurokonto umożliwia:

 • szybki i bezpieczny dostęp do własnych pieniędzy przez całą dobę dzięki rozbudowanej sieci oddziałów i bankomatów,
 • wygodna płatność należności w punktach handlowo-usługowych za pomocą kart płatniczych i Eurochecków,
 • skorzystanie z kredytu w Eurokonto lub przekroczenie salda rachunku dozwolonego przez Bank (tzw. kredyt w rachunku bieżącym),
 • rozliczanie opłat stałych, np. za wynajem lub telefon,
 • uzyskanie dodatkowego dochodu w postaci odsetek kapitalizowanych co miesiąc,
 • dostęp do automatycznej, bankowej usługi telefonicznej Teleserwis,
 • korzystanie z funkcji depozytowej w wielu bankomatach Banku Pekao SA.

Wycofanie

Wypłaty z Euroaccount mogą być dokonywane w kraju i za granicą, w formie gotówkowej i bezgotówkowej. Kwoty wypłat nie mogą przekroczyć limitu konta w euro.

Wypłaty gotówki z Eurokonto mogą być dokonywane:

 1. przez posiadacza rachunku Euroaccount
 • we wszystkich jednostkach banku
 • korzystanie z kart IKM,
 • na podstawie wydanego Eurocheka złożonego wraz z kartą Maestro i dokumentem tożsamości
 • tylko w jednostce bankowej prowadzącej Eurokonto – bez karty IKM
 • w bankach i urzędach pocztowych akceptujących euroczeki, na podstawie euroczeku wydanego do wysokości gwarantowanej kwoty określonej w komunikacie, składanego wraz z kartą Maestro i dokumentem tożsamości,
 • w bankomatach – do kwoty określonej w wiadomości
  1. przez stałego przedstawiciela
 • we wszystkich jednostkach bankowych – za pomocą karty IKM
 • tylko w jednostce bankowej prowadzącej Eurokonto – bez użycia karty IKM
  1. przez stronę trzecią
 • w jednostce bankowej prowadzącej Eurokonto
 • na podstawie eurocheka wystawionego imiennie i dokumentu tożsamości
 • na podstawie eurocheka wystawionego imiennie i dokumentu tożsamości – do wysokości kwoty gwarantowanej określonej w komunikacie

W przypadku awarii systemu informatycznego, wypłaty gotówki z Euroaccount mogą być dokonywane we wszystkich jednostkach banku przez posiadacza Euroaccount do kwoty gwarantowanej – na podstawie Eurocheka przekazanego wraz z kartą Maestro i dokumentem tożsamości.

Wypłaty bezgotówkowe z Eurokonto mogą być dokonywane:

 • na podstawie instrukcji posiadacza rachunku Euroaccount lub jego przedstawiciela,
 • przez posiadacza Euroaccount na podstawie rozliczenia euroczek złożonego kartą Maestro – w bankach oraz placówkach handlowo-usługowych akceptujących euroczeki – do wysokości gwarantowanej kwoty określonej w komunikacie,
 • przez posiadacza Konta Euro, za pomocą karty Maestro, w celu zapłaty za towary i usługi zakupione w punktach handlowo-usługowych zakupionych w punktach handlowo-usługowych,
 • przez posiadaczy kart płatniczych rozliczanych na rachunku Euroaccount na pokrycie transakcji dokonanych tymi kartami.

Zamknięcie konta

Konto Euroaccount zostaje zamknięte z chwilą rozwiązania umowy, po upływie okresu wypowiedzenia. Okres wypowiedzenia upływa ostatniego dnia kalendarzowego miesiąca następującego po miesiącu, w którym umowa została rozwiązana. Posiadacz rachunku Euroaccount w piśmie rozwiązującym umowę powinien w szczególności określić sposób rozporządzania saldem eurokonta. Posiadacz Konta Euro, wraz z rozwiązaniem umowy, zobowiązany jest do zwrotu kart Maestro, niewykorzystanych Euroczeków oraz kart płatniczych rozliczonych na koszt rachunku. W przypadku braku zwrotu kart bank rezerwuje je na koszt posiadacza Euroaccount. Bank zawiadamia posiadacza eurokontli na piśmie o zamiarze rozwiązania umowy, podając przyczynę decyzji oraz informując o dalszym postępowaniu. Po zamknięciu konta Euro w wyniku rozwiązania umowy, pozostałe saldo na nim, po pełnym rozliczeniu operacji przeprowadzonych za pomocą kart i czeków, bank oddaje do dyspozycji posiadacza Euroaccount, a jeśli saldo jest ujemne, dług jest natychmiast wymagalny. Bank nalicza odsetki od niespłaconego długu.

W przypadku natychmiastowego rozwiązania umowy bank dokonuje:

 • Blokady Euroaccount
 • rezerwacja wszystkich wydanych kart rozliczanych w debetu Euroaccount, na koszt posiadacza Euroaccount.

Eurokonto JUNIOR

Adresatami tego rachunku bieżącego są młodzi ludzie w wieku od 13 do 25 lat. Eurokonto Junior zapewnia bezpłatny dostęp do pieniędzy w kraju i za granicą (za pomocą karty Junior można dokonywać wypłat w bankomatach oraz dokonywać płatności w punktach handlowych i usługowych). Umowa o prowadzenie Eurokonto Junior zawierana jest z Bankiem przez rodzica lub opiekuna prawnego – faktycznego posiadacza Eurokonto Junior – który udziela osobie w wieku 13-25 lat stałego pełnomocnictwa do rozporządzania indywidualnym rachunkiem celowym (tj. subkontem wyodrębnionym w ramach Eurokonto Junior). Warunkiem otwarcia Euroaccount Junior (oprócz udzielenia stałego pełnomocnictwa specjalnego przez posiadacza euroaccount) jest złożenie przez rodzica lub opiekuna prawnego Wniosku o kartę Junior na pełnomocnika oraz obowiązek dokonywania systematycznych wpłat na konto docelowe.

Karty

W ramach Junior Euroaccount można jednocześnie wyznaczyć maksymalnie 9 pełnomocników, z których każdy otrzyma własną kartę Junior.  Karty wydawane Eurokonto Junior:

 1. IKM – tj. identyfikacyjna karta magnetyczna umożliwiająca rozporządzanie rachunkiem we wszystkich oddziałach Banku Pekao SA na terenie całego kraju,
 2. Junior – międzynarodowa karta płatniczo-bankomatowa działająca w systemie Maestro, wydawana pełnomocnikowi, umożliwia dokonywanie wypłat z bankomatów do limitu dziennych wypłat gotówki oraz dokonywanie płatności za towary i usługi w punktach handlowych i usługowych do wysokości salda rachunku celowego.

Teleserwis

Za pośrednictwem  telefonicznego serwisu bankowego Teleserwis:

 • posiadacz eurokonto Junior ma możliwość dostępu do informacji o saldach poszczególnych rachunków celowych,
 • posiadacz karty Junior ma możliwość dostępu do informacji o saldzie rachunku celowego prowadzonego dla siebie.
 • minimalna kwota systematycznych wpłat na rachunki celowe w przeliczeniu miesięcznym: 20 zł
 • środki zgromadzone na rachunku są oprocentowaniem zmiennym oprocentowanym ustalanym w skali roku: 6%
 • odsetki naliczane są oddzielnie od salda każdego rachunku celowego prowadzonego w ramach Rachunku Euroaccount Junior
 • saldo, od którego nie ma odsetek na rachunku celowym: 100 zł
 • dzienny limit wypłat gotówki przy użyciu karty Junior: 200 zł (lub równowartość w innej walucie w przypadku wypłat dokonywanych za granicą.

Opłaty i prowizje

 • opłata za prowadzenie konta: 0,50 zł miesięcznie
 • Wydanie karty IKM: bezpłatnie
 • Karta Junior
 • w przypadku wydania karty: bezpłatnie
 • wypłata gotówki z bankomatów Banku Pekao SA: bezpłatnie
 • wypłata gotówki w pozostałych bankomatach: 3%, min. 4 zł
 • transakcje bezgotówkowe: bezpłatne
 • Funkcja DEPOZYTU w bankomacie: bez opłat
 • do zabezpieczania transakcji kartą – bezpłatnie
 • abonament na korzystanie z  bankowej usługi telefonicznej Teleserwis w ramach Eurokonto Junior – 1 zł miesięcznie

Eurokonto OK

Jest to samodzielny rachunek bieżący przeznaczony dla młodych ludzi w wieku od 15 do 18 lat. Umowa o prowadzenie Eurokonto OK zawierana jest z rodzicem lub opiekunem prawnym małoletniego, dla którego Eurokonto OK jest otwarte.

W celu otwarcia eurokonto OK rodzic lub opiekun prawny składa do jednostki Banku wniosek o kartę OK, zawierającą obowiązek dokonywania systematycznych płatności na rzecz Eurokonto OK.

Rodzic lub opiekun prawny ponosi pełną odpowiedzialność za wypłaty dokonane przez posiadacza OK Euroaccount.

Umowa o prowadzenie konta Eurokonto OK zawierana jest na czas określony. Wygasa ona automatycznie po upływie 30 dni od daty wygaśnięcia ważności karty OK. Bank Pekao SA, po wypełnieniu Euroaccount OK, zaoferuje Klientowi inny rodzaj Euroaccount, odpowiadający jego potrzebom.

Karty

 1. Karta OK – międzynarodowy bankomat i karta płatnicza wydawana w systemie Maestro, umożliwia wypłatę z konta w bankomatach do limitu dziennych wypłat gotówki oraz umożliwia dokonywanie płatności za towary i usługi w punktach handlowych i usługowych do wysokości salda konta.

Za pośrednictwem  telefonicznej usługi bankowej Teleserwis posiadacz Eurokonto OK ma dostęp do informacji o saldzie konta.

Regulamin konta

 • minimalna kwota systematycznych wpłat na konto: 50 zł miesięcznie
 • środki zgromadzone na rachunku są oprocentowane według zmiennej stopy procentowej w skali roku: 6%
 • saldo, od którego Eurokonto OK nie ma odsetek: 200 zł
 • dzienny limit wypłat gotówki za pomocą karty OK: 200 zł (lub równowartość w innej walucie w przypadku wypłat dokonywanych za granicą)

 Opłaty i prowizje

 • opłata za prowadzenie konta: 1 zł miesięcznie
 • Wydanie karty IKM: bezpłatnie
 • Karta OK
 • w przypadku wydania karty: bezpłatnie
 • wypłata gotówki w bankomatach BANK Pekao SA: bezpłatnie
 • wypłata gotówki w pozostałych bankomatach: 3%, min. 4 zł
 • transakcje bezgotówkowe: bezpłatne
 • Funkcja DEPOZYTU w bankomacie: bez opłat
 • zabezpieczanie transakcji kartą – bezpłatnie
 • abonament na korzystanie z  telefonicznej usługi bankowej Teleserwis w ramach Eurokonto OK – 1 zł miesięcznie

Eurokonto ACADEMIC

Eurokonto Akademickie to rachunek bieżący skierowany do osób młodych, w wieku od 18 do 25 lat, którzy studiują lub studiują.

Przy zawieraniu umowy o prowadzenie Akademickiego Konta Eurokonta, oprócz dokumentu tożsamości należy okazać ważną legitymację studencką lub studencką.

Karty i czeki

 1. IKM – magnetyczna karta identyfikacyjna wydawana pełnomocnikowi, umożliwia dokonywanie wypłat gotówki do wysokości limitu konta w krajowych oddziałach Banku,
 2. Maestro – międzynarodowa karta płatnicza, przeznaczona do regulowania płatności w punktach handlowo-usługowych, oznaczona symbolami edc/Maestro;
  Maestro to także karta bankomatowa, czyli pozwala na wypłatę gotówki z bankomatów na całym świecie, oznaczonych symbolami Maestro i Cirrus;
  za pomocą karty Maestro można składać zamówienia gotówkowe i bezgotówkowe w bankomatach Banku Pekao SA, wyposażonych w funkcję „Depozyty”;
  Karta Maestro to karta gwarancyjna dla Eurochecków, która pozwala na rozliczanie płatności bezgotówkowych, przyjmowanie gotówki w bankach i urzędach pocztowych, w miejscach oznaczonych międzynarodowym znakiem ec,
 3. Eurocard – międzynarodowa karta płatnicza, tj. z odroczonym terminem płatności wydana w systemie Eurocard/MasterCard; wszystkie wydatki dokonane tą kartą rozliczane są z Akademickiego Konta Euroaccount raz w miesiącu,
 4. Karta Visa Concerto – międzynarodowa karta płatnicza, tj. z odroczonym terminem płatności wydanym w systemie Visa, wszystkie wydatki dokonane tą kartą są rozliczane z Akademickiego Konta Euroaktu raz w miesiącu,
 5. euroczek – gotówka lub rozliczenie ujednolicony eurocheck blank.

Bank dopuszcza możliwość przekroczenia salda rachunku, jeżeli zadeklarowane i rzeczywiste miesięczne wpływy na eurokonto opiewają na kwotę nie niższą niż 300 zł.

Okres spłaty  kredytu w rachunku bieżącym  wynosi 30 dni od daty pierwszej transakcji w rachunku bieżącym. Wysokość kredytu w rachunku bieżącym: 300 zł.

Teleserwis

Posiadacz Akademickiego Konta Euroaccount, po podpisaniu odpowiedniej instrukcji, za pomocą telefonu może:

 • uzyskiwania informacji o saldach rachunków bieżących,
 • dokonywać przelewów,
 • pobierać faksem informacje o poszczególnych rachunkach działających pod jednym numerem umowy oraz informacje o przelewach zadeklarowanych w instrukcji,
 • korzystać z automatycznych funkcji informacyjnych, na przykład o kursach walut, stopach procentowych, usługach Banku Pekao SA.

Zasady prowadzenia Akademickiego Konta Euroaccount:

 • minimalna kwota systematycznych wpłat na konto: 200 zł miesięcznie lub cała pensja, stypendium, emerytura
 • rachunek może być prowadzony na rzecz jednej osoby lub jako wspólny dla małżonków, gdy oboje studiują lub studiują
 • środki zgromadzone na rachunku oprocentowanie według zmiennej stopy procentowej ustalonej w skali roku: 6%
 • miesięczna kapitalizacja odsetek
 • saldo, poniżej którego konto jest nieoprocentowane: 200 zł
 • dzienny limit WYPŁAT z bankomatu z wykorzystaniem karty Maestro: 1000 zł
 • dzienny limit wypłat w bankomacie Eurocard i Visa Concerto: 1 500 zł za kartę

Opłata i prowizje

 • opłata za prowadzenie konta: 3 zł miesięcznie
 • Wydanie karty IKM: bezpłatnie
 • Karta Maestro
  • wydanie karty: bezpłatnie
  • wypłata gotówki w bankomatach Banku: bezpłatna
  • wypłata gotówki w pozostałych bankomatach: 3%, min. 4 zł
  • transakcje bezgotówkowe: bezpłatne
  • Funkcja DEPOZYTU w bankomacie: bez opłat
 • Euro map na mapie Pokaż Koncert
  • za wydanie jednej z kart: 30 zł rocznie
  • za wydanie obu kart: 60 zł rocznie
  • wypłata gotówki w bankomatach: 3%, min. 4 zł
  • transakcje bezgotówkowe: 1% kwoty transakcji
 • kredyt w Eurokonto (udzielenie, przedłużenie i zwiększenie): 0,3%, min. 5 zł
 • zlecenia stałe (dla każdej operacji): 1 zł
 • Teleserwis: 5 zł miesięcznie

Eurokonto STANDARD

Jest to podstawowy wariant rachunku bieżącego przeznaczony dla klienta indywidualnego, który posiada pełną zdolność do czynności prawnych, deklaruje stałe zasilanie rachunku i chce w podstawowym stopniu korzystać z usług bankowych.

Aby otworzyć normę Eurokonto, wymagane jest okazanie dokumentu tożsamości i wypełnienie karty informacyjnej klienta. Dla rezydenta (osoby posiadającej stałe miejsce zamieszkania w Polsce) dokumentem tożsamości jest dowód osobisty lub paszport zagraniczny wraz z kartą stałego pobytu; w przypadku nierezydenta dokumentem tożsamości jest paszport wraz z innym dokumentem zawierającym adres.

Konto Euroaccount może być prowadzone na rzecz jednej osoby lub jako wspólne konto dla dwóch osób.

 Karty i czeki

 1. IKM – magnetyczna karta identyfikacyjna umożliwia wypłatę z konta do limitu oraz uzyskanie informacji o saldzie salda Euroaccount we wszystkich jednostkach krajowych Banku,
 2. Karta Maestro
 3. Eurocarta
 4. Zobacz mapę Concerto
 5. euroczeki

Posiadacz konta Euroaccount może korzystać z karty MAESTRO, aby korzystać z funkcji bankomatu „Depozyty” do dokonywania wpłat gotówkowych i innych instrukcji bezgotówkowych. Bank dopuszcza możliwość przekroczenia salda rachunku, jeżeli zadeklarowane i rzeczywiste miesięczne wpływy na Eurokonto opiewają na kwotę nie niższą niż 500 zł.

Okres spłaty  kredytu w rachunku bieżącym  wynosi 30 dni od daty pierwszej transakcji w rachunku bieżącym. Wysokość kredytu w rachunku bieżącym: 300 PLN

 Pożyczka

Pożyczka może zostać udzielona po minimum 3 miesiącach posiadania Euroaccount lub po przedstawieniu historii innego rachunku. Bank ustala maksymalną wysokość limitu kredytowego na podstawie analizy wysokości i prawidłowości wpływów na rachunek oraz okresu posiadania rachunku.

Teleserwis

 • uzyskiwania informacji o saldach rachunków bieżących,
 • dokonywać przelewów,
 • pobierać faksem informacje o poszczególnych rachunkach działających pod jednym numerem umowy oraz informacje o przelewach zadeklarowanych w instrukcji,
 • korzystać z automatycznych funkcji informacyjnych, na przykład o kursach walut, stopach procentowych, usługach Banku Pekao SA.

Regulamin konta

 • minimalna kwota systematycznych wpłat na konto: 500 zł miesięcznie
 • środki zgromadzone na rachunku są oprocentowane według zmiennej stopy procentowej w skali roku: 6%
 • saldo, od którego Euroaccount nie ma odsetek: 200 PLN
 • dzienny limit wypłat gotówki z wykorzystaniem karty Maestro: 1000 zł (lub równowartość w innej walucie dla wypłat dokonywanych za granicą)
 • dzienny limit wypłat w bankomacie Eurocard i Visa Concerto: 1 500 zł za kartę

Opłaty i prowizje

 • opłata za prowadzenie konta: 6 zł miesięcznie
 • Wydanie karty IKM: bezpłatnie
 • Karta Maestro
  • wydanie karty: bezpłatnie
  • wypłata gotówki w bankomatach BANK Pekao SA: bezpłatnie
  • wypłata gotówki w pozostałych bankomatach: 3%, min. 4 zł
  • transakcje bezgotówkowe: bezpłatne
  • Funkcja DEPOZYTU w bankomacie: bez opłat
 • Euro map na mapie Pokaż Koncert
  • za wydanie jednej karty: 30 zł rocznie
  • za wydanie obu kart: 60 zł rocznie
  • wypłata gotówki: 3%, min. 4 PLN
  • transakcje bezgotówkowe: 1% kwoty transakcji
 • prowizja za udzielenie, przedłużenie i zwiększenie kredytu w Eurokonto: od 0,9%, min. 10 zł
 • zlecenia stałe (dla każdej operacji): 1 zł
 • Teleserwis: 2,5 zł miesięcznie

Eurokonto PLUS

Eurokonto Plus to konto dla osób, które intensywnie korzystają z usług bankowych i oczekują ponadstandardowej oferty.

Posiadacz Eurokonto Plus ma do dyspozycji m.in wyższe limity na karty płatnicze, wyższy limit kredytowy w Eurokonto, bezpłatną realizację zleceń stałych oraz bezpłatne ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków opłacane przez Bank w Towarzystwie Ubezpieczeń Allianz Polska SA. W przypadku wspólnego rachunku zasilionego kwotą niższą niż 3 600 zł miesięcznie, ubezpieczenie przysługuje jednemu ze współwłaścicieli, natomiast jeśli wpłaty wynoszą co najmniej 3 600 zł miesięcznie – obaj współwłaściciele.

Warunkiem otwarcia rachunku są systematyczne wpłaty w wysokości co najmniej 1 800 zł miesięcznie. Eurokonto Plus może być prowadzone jako wspólne konto dla dwóch współposiadaczy. W przypadku wspólnego rachunku minimalne składki powinien wnosić co najmniej jeden ze współposiadaczy.

Karty i czeki

 1. IKM
 2. IKM – magnetyczna karta identyfikacyjna wydawana pełnomocnikowi,
 3. Karta Maestro
 4. Eurocarta
 5. Zobacz mapę Concerto
 6. euroczeki

Posiadacz karty Maestro może również korzystać z tej karty, aby korzystać z funkcji „Depozyty” bankomatu, która umożliwia wpłaty gotówkowe na różne konta bankowe i inne instrukcje bezgotówkowe.

Bank dopuszcza możliwość przekroczenia salda konta.  Okres spłaty  kredytu w rachunku bieżącym  wynosi 30 dni od daty pierwszej transakcji w rachunku bieżącym.

Pożyczka

Pożyczka może zostać udzielona po minimum 3 miesiącach posiadania Euroaccount lub po przedstawieniu historii innego rachunku.

Bank ustala maksymalną wysokość limitu kredytowego na podstawie analizy wysokości i prawidłowości wpływów na rachunek oraz okresu posiadania rachunku.

Teleserwis

 • uzyskiwania informacji o saldach rachunków bieżących,
 • dokonywać przelewów,
 • otwarte depozyty
 • pobierać faksem informacje o poszczególnych rachunkach działających pod jednym numerem umowy oraz informacje o przelewach zadeklarowanych w instrukcji,
 • korzystać z automatycznych funkcji informacyjnych, na przykład o kursach walut, stopach procentowych, usługach Banku Pekao SA.

Regulamin konta

 • minimalna kwota płatności systematycznych (miesięcznych): 1 800 zł
 • środki zgromadzone na rachunku są oprocentowaniem zmiennym oprocentowanym ustalanym w skali roku: 6%
 • saldo, od którego konto nie ma odsetek: 200 zł
 • dzienny limit wypłat gotówki z wykorzystaniem karty Maestro: 1000 zł (lub równowartość w innej walucie dla wypłat dokonywanych za granicą)
 • dzienny limit wypłat gotówki za pomocą karty Eurocard lub Visa Concerto: 1 500 zł za kartę

Eurocard i Visa Concerto mogą być również wydane osobie wskazanej przez posiadacza konta Maestro, a Eurocheks są wydawane tylko posiadaczowi lub współposiadaczom Eurokonto Plus

Opłaty i prowizje

 • opłata za prowadzenie konta: 8 zł miesięcznie
 • Wydanie karty IKM: bezpłatnie
 • Karta Maestro
 • wydanie karty: bezpłatnie
 • wypłata gotówki z bankomatów Banku Pekao SA: bezpłatnie
 • wypłata gotówki w pozostałych bankomatach: 3%, min. 4 zł
 • transakcje bezgotówkowe: bezpłatne
 • Funkcja DEPOZYTU w bankomacie: bez opłat
 • Euro map na mapie Pokaż Koncert
 • za wydanie jednej karty: 30 zł rocznie
 • za wydanie obu kart: 60 zł rocznie
 • wypłata gotówki: 3%, min. 4 PLN
 • transakcje bezgotówkowe: 1% kwoty transakcji
 • prowizja za udzielenie, przedłużenie i zwiększenie kredytu w Eurokonto: od 0,9%, min. 10 zł
 • Teleserwis: 2,5 zł miesięcznie
 • Zlecenia stałe: bezpłatne

Eurokonto VIP

Eurokonto VIP to usługa skierowana do Klientów o określonym statusie, oczekujących indywidualnego podejścia ze strony Banku. Posiadacz Euroaccount korzysta ze zindywidualizowanej usługi w oddziałach Banku prowadzonej przez doradców bankowych.

Eurokonto VIP przeznaczone jest dla osób deklarujących średni miesięczny wpływ na konto w wysokości co najmniej 5000 zł. Może być przeprowadzony na rzecz jednej osoby lub jako wspólny dla dwóch osób. Na konto VIP Euroaccount można wyznaczyć dwóch pełnomocników. W ramach pakietu VIP Eurokonto Bank Pekao SA oferuje złote karty z odroczonym terminem płatności wraz z programem usług dodatkowych i podwyższonym limitem kredytowym w Eurokonto.

Posiadacz VIP Euroaccount jest nagradzany bezpłatnym ubezpieczeniem od następstw nieszczęśliwych wypadków w TU Allianz Polska SA, może  bezpłatnie  korzystać z usługi Teleserwis i realizować zlecenia stałe. Karta IKM VIP – oprócz wysokiego poziomu obsługi – gwarantuje klientowi bezpłatne ubezpieczenie NNW w TU AIG Polska SA.

Karty i czeki

 1. IKM VIP – magnetyczna karta identyfikacyjna wydawana posiadaczowi i współposiadaczowi Euroaccount VIP umożliwiająca rozporządzanie rachunkiem we wszystkich oddziałach Banku Pekao SA na terenie całego kraju,
 2. Golden Eurocard – międzynarodowa karta płatnicza z odroczonym terminem płatności wydawana w systemie Eurocard/MasterCard, wyposażona w pakiet ubezpieczeń od następstw nieszczęśliwych wypadków na drodze oraz program usług dodatkowych,
 3. Gold Visa Concerto Card – międzynarodowa karta płatnicza z odroczonym terminem płatności wydana w systemie Visa, wyposażona w pakiet ubezpieczeniowy od wypadków na drodze oraz program usług dodatkowych,
 4. Pan
 5. MIC – magnetyczna karta identyfikacyjna wydawana pełnomocnikowi kartę MIC (Magnetic Identification Card) umożliwiająca rozporządzanie rachunkiem we wszystkich oddziałach Banku Pekao SA na terenie całego kraju,
 6. Eurocarta
 7. Koncert wizowy
 8. euroczeki

Posiadacz karty Maestro może również korzystać z tej karty, aby korzystać z funkcji „Depozyty” bankomatu, która umożliwia wpłaty gotówkowe na różne konta bankowe i inne instrukcje bezgotówkowe.

Bank dopuszcza możliwość przekroczenia salda konta.   Okres spłaty  kredytu w rachunku bieżącym  wynosi 30 dni od daty pierwszej transakcji w rachunku bieżącym. Kredyt w rachunku bieżącym jest spłacany automatycznie ze środków zgromadzonych na rachunku Eurokonto.

Pożyczka

Pożyczka w Eurokonto udzielana jest na okres 12 miesięcy i przybiera formę odnawialnej linii kredytowej, gdzie każda spłata skutkuje odnowieniem przyznanego limitu o kwotę dokonanej spłaty.

Pożyczka może zostać udzielona niezwłocznie po otwarciu Euroaktu VIP, jeżeli Klient przedstawi historię wpływów na inny rachunek bieżący z ostatnich 6 miesięcy. Bank ustala maksymalną wysokość limitu kredytowego na podstawie analizy wysokości i prawidłowości wpływów na rachunek oraz okresu posiadania rachunku.

Teleserwis

 • uzyskiwania informacji o saldach rachunków bieżących,
 • dokonywać przelewów,
 • pobierać faksem informacje o poszczególnych rachunkach działających pod jednym numerem umowy oraz informacje o przelewach zadeklarowanych w instrukcji,
 • korzystać z automatycznych funkcji informacyjnych, na przykład o kursach walut, stopach procentowych, usługach Banku Pekao SA.

Regulamin konta

 • minimalna kwota płatności systematycznych (miesięcznych): 5 000 zł
 • środki zgromadzone na koncie są oprocentowane według oprocentowania zmiennego: 6% w skali roku
 • saldo, od którego konto nie ma odsetek: 200 zł
 • Karta IKM VIP jest wydawana z dwuletnim okresem ważności
 • dzienny limit wypłat gotówki z wykorzystaniem karty Maestro: 1000 zł (lub równowartość w innej walucie dla wypłat dokonywanych za granicą)
 • dzienny limit wypłat gotówki za pomocą złotych kart: do limitu kart
 • dzienny limit wypłat gotówki z karty Eurocard lub Visa Concerto: 1 500 zł
 • Karta Maestro, złote karty i Eurochecki są wydawane wyłącznie posiadaczowi lub współposiadaczowi eurokonta VIP

Opłaty i prowizje

 • opłata za prowadzenie konta: 12 zł miesięcznie
 • Wydanie karty IKM: bezpłatnie
 • Karta Maestro
 • wydanie karty: bezpłatnie
 • opłata za zabezpieczenie transakcji kartą 1,5 zł miesięcznie
 • wypłata gotówki z bankomatów Banku Pekao SA: bezpłatnie
 • wypłata gotówki w pozostałych bankomatach: 3%, min. 4 zł
 • transakcje bezgotówkowe: bezpłatne
 • Funkcja DEPOZYTU w bankomacie: bez opłat
 • Złota Karta Eurocard i Złota Karta Koncertowa Visa
 • za wydanie jednej karty z pakietem usług dodatkowych: 250 zł rocznie
 • za wydanie jednej karty bez pakietu usług dodatkowych: 120 zł rocznie
 • dodatkowa opłata za zabezpieczenie transakcji kartą 6 zł miesięcznie za kartę
 • wypłata gotówki: 3%, min. 4 PLN
 • transakcje bezgotówkowe: 1% kwoty transakcji
 • Euro map na mapie Pokaż Koncert
 • za wydanie jednej karty: 30 zł rocznie
 • za wydanie obu kart: 60 zł rocznie
 • dodatkowa opłata za zabezpieczenie transakcji dokonanych kartą 2,4 zł miesięcznie za kartę
 • wypłata gotówki: 3%, min. 4 PLN
 • transakcje bezgotówkowe: 1% kwoty transakcji
 • prowizja za udzielenie, przedłużenie i zwiększenie kredytu w Eurokonto: od 0,9%, min. 10 zł
 • Teleserwis: bezpłatnie
 • zlecenia stałe: bezpłatne

Eurokonto PRESTIGE

Bank Pekao SA oferuje Eurokonto Prestige – konto gwarantujące najwyższy poziom usług bankowości prywatnej. Eurokonto Prestige otwierane jest dla Klientów obsługiwanych przez Centrum Bankowości Prywatnej, co zapewnia stały kontakt z osobistym doradcą bankowym. Powierzając zarządzanie swoimi rachunkami bankowymi osobistemu doradcy, klienci mogą liczyć na:

 • sprawne i dyskretne prowadzenie transakcji bankowych,
 • dobór oferty do indywidualnych potrzeb i oczekiwań,
 • efektywne inwestowanie środków finansowych,
 • preferencyjne oprocentowanie depozytów i pożyczek, preferencyjne kursy walut,
 • indywidualnie ustalane warunki udzielania pożyczek, limity kart płatniczych i pożyczek w Eurokonto itp.,
 • krótki czas załatwienia niezbędnych formalności (większość zamówień można złożyć telefonicznie lub faksem),
 • dodatkowe świadczenia, np. w postaci pakietu biznesowo-turystycznego, bezpłatnego ubezpieczenia wypadkowego opłacanego przez Bank w Towarzystwie Ubezpieczeń Allianz Polska S.A. oraz innych ubezpieczeń indywidualnych (np. majątkowych, na życie, komunikacyjnych).

Eurokonto Prestige może być kontem dla jednej osoby lub kontem współdzielonym przez dwie osoby.

Karty i czeki

 1. IKM Prestige – tj. identyfikacyjna karta magnetyczna wydawana posiadaczowi i współposiadaczowi Eurokonto Prestiż, umożliwia m.in dokonywanie wypłat gotówki do limitu Prestiż Euroaccount w krajowych oddziałach Banku,
 2. Pan
 3. Visa Platinum – unikalna międzynarodowa karta kredytowa wydawana w systemie Visa z atrakcyjnym pakietem usług dodatkowych,
 4. IKM
 5. Golden Eurocard – międzynarodowa karta płatnicza z odroczonym terminem płatności wydawana w systemie Eurocard/MasterCard,
 6. Gold Visa Concerto Card – międzynarodowa karta płatnicza z odroczonym terminem płatności wydawana w systemie Visa,
 7. euroczeki

Posiadacz karty Maestro może również korzystać z tej karty, aby korzystać z funkcji „Depozyty” bankomatu, która umożliwia wpłaty gotówkowe na różne konta bankowe i inne instrukcje bezgotówkowe.

Posiadacze karty Visa Platinum mogą skorzystać z szeregu dodatkowych usług:

 • pomoc medyczna lub prawna podczas podróży zagranicznych,
 • zniżki w wybranych hotelach i innych punktach usługowych,
 • Pakiet Priority Pass (specjalna obsługa na lotniskach),
 • ubezpieczenie wypadkowe i chorobowe (ubezpieczenie obejmuje również rodzinę),
 • nieoprocentowany kredyt na transakcje bezgotówkowe w przypadku spłaty w ciągu 42 dni.

Bank dopuszcza możliwość przekroczenia salda rachunku, jeżeli zadeklarowane i rzeczywiste miesięczne wpływy na Eurokonto opiewają na kwotę nie niższą niż 500 zł. Okres spłaty kredytu w rachunku bieżącym   wynosi 30 dni od daty pierwszej transakcji w rachunku bieżącym. Wysokość kredytu w rachunku bieżącym: 300 PLN

Pożyczka

Pożyczka może zostać udzielona niezwłocznie po otwarciu konta Prestige Euroaccount.

Bank ustala maksymalną wysokość limitu kredytowego na podstawie analizy wysokości i prawidłowości wpływów na rachunek oraz okresu posiadania rachunku.

Teleserwis

 • uzyskiwania informacji o saldach rachunków bieżących,
 • dokonywać przelewów,
 • pobierać faksem informacje o poszczególnych rachunkach działających pod jednym numerem umowy oraz informacje o przelewach zadeklarowanych w instrukcji,
 • korzystać z automatycznych funkcji informacyjnych, na przykład o kursach walut, stopach procentowych, usługach Banku Pekao SA.

Regulamin konta

 • otwarcie konta odbywa się indywidualnie
 • środki zgromadzone na koncie są oprocentowane według oprocentowania zmiennego: 6% w skali roku
 • saldo, od którego konto nie ma odsetek: 200 zł
 • dzienny limit wypłat gotówki za pomocą karty Maestro: ustalany indywidualnie
 • warunkiem wydania karty Visa Platinum są miesięczne wpłaty na konto w wysokości nie mniejszej niż 12 500 zł przez co najmniej trzy miesiące
 • Karta Maestro, karta Visa Platinum, Eurocard, Visa Concerto i Eurochecks są wydawane wyłącznie posiadaczowi lub współposiadaczowi Eurokonto Prestige
 • Posiadacz konta Prestige Euroaccount może również otrzymać standardowe lub złote karty na życzenie: Eurocard i Concerto Visa

Opłaty i prowizje

 • opłata za prowadzenie konta: negocjowana
 • Wydanie karty IKM: bezpłatnie
 • Karta Maestro
  • wydanie karty: bezpłatnie
  • wypłata gotówki z bankomatów Banku Pekao SA: bezpłatnie
  • wypłata gotówki w pozostałych bankomatach: 3%, min. 4 zł
  • transakcje bezgotówkowe: bezpłatne
  • Funkcja DEPOZYTU w bankomacie: bez opłat
 • Wiza Platinum
  • za wydanie karty: 700 zł rocznie
  • wypłata gotówki: 3%, min. 7 pln
  • transakcje bezgotówkowe: bez prowizji
  • zwiększenie limitu: 0,9% kwoty podwyżki
 • prowizja za udzielenie, przedłużenie i zwiększenie kredytu w Eurokonto: od 0,9%, min. 10 zł
 • Teleserwis: bezpłatnie
 • zlecenia stałe: bezpłatne

Eurokonto BUSINESS

Pakiet Eurokonto Business to produkt przeznaczony dla małych i średnich firm. Usługi zawarte w Pakiecie mają na celu zapewnienie dodatkowych środków na finansowanie działalności gospodarczej oraz pomoc w zlokalizowaniu ewentualnych nadwyżek finansowych.

Z Eurokonto Business mogą korzystać osoby fizyczne:

 • osoby fizyczne prowadzące samodzielnie działalność gospodarczą, rozliczające się z Urzędem Skarbowym w formie ryczałtu rejestrowanego lub karty podatkowej,
 • wykonywanie wolnego zawodu niezależnie od formy rozliczeń z Urzędem Skarbowym,
 • uzyskiwanie dochodów z działalności rolniczej lub specjalnych działów produkcji rolnej.

Składniki pakietu:

 • Rachunek bieżący Eurokonto Business w PLN,
 • Karta Maestro,
 • Karty VISA Sonata i MasterCard Prelude,
 • rachunki lokat terminowych w PLN otwierane automatycznie,
 • kredyt w rachunku bieżącym lub pożyczka w Eurokonto Business.

Ponadto Posiadacz Eurokonto Business objęty jest bezpłatnym ubezpieczeniem od następstw nieszczęśliwych wypadków w Towarzystwie Ubezpieczeń Allianz Polska SA. Może również skorzystać z ubezpieczeń majątkowych i pozostałych osobowych oferowanych na preferencyjnych warunkach przez TU Allianz Polska SA.

Aby otworzyć konto, musisz:

 • złożyć następujące dokumenty:
  • dokument tożsamości do wglądu,
  • zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub koncesji (zezwolenia), jeżeli wymaga tego rodzaj prowadzonej działalności,
  • oświadczenie o rozpoczęciu działalności, która nie podlega zgłoszeniu do rejestru lub wymaga uzyskania koncesji,
  • zawiadomienie o nadaniu numeru REGON,
  • zaświadczenie z właściwego urzędu skarbowego o nadaniu numeru identyfikacji podatkowej NIP,
 • dokonać pierwszej wpłaty w wysokości min. 500 zł

Jest to podstawowy składnik pakietu służący do bieżącej akumulacji gotówki oraz dokonywania rozliczeń gotówkowych i bezgotówkowych.

Zalety konta:

 • połączenie cech tradycyjnego rachunku bieżącego dla osób fizycznych z rachunkiem dla przedsiębiorców,
 • korzystne oprocentowanie konta,
 • minimalną liczbę dokumentów potrzebnych do otwarcia rachunku,
 • dostępność środków zgromadzonych na rachunku poprzez szeroką sieć Oddziałów Banku Pekao SA oraz bankomatów,
 • Karta identyfikacyjna IKM ważna bezterminowo, pozwalająca na dokonywanie wypłat do limitu Eurokonto Biznes oraz składanie innych dyspozycji w każdym oddziale Banku w kraju,
 • możliwość otwierania rachunków w walutach obcych oraz lokat terminowych pod numerem umowy o prowadzenie umowy Eurokonto Business,
 • możliwość uiszczania opłat stałych, np. za czynsz, gaz, prąd, rachunki telefoniczne i inne zobowiązania.

Karty płatnicze

Posiadaczowi konta wydaje się bankomat Maestro oraz kartę płatniczą w ciągu 7 dni od podpisania umowy. Można go wykorzystać do dokonywania płatności bezgotówkowych oraz wypłacania gotówki w bankomatach w kraju i za granicą do dziennego limitu wypłat gotówki.

Karta Maestro objęta jest ubezpieczeniem, polegającym na przejęciu przez Bank odpowiedzialności za transakcje dokonane bez wiedzy i zgody Klienta (z wyjątkiem transakcji dokonanych przy użyciu kodu PIN), na godzinę przed dokonaniem rezerwacji karty, do limitu Eurokonto Business, jednak nie więcej niż 50.000 zł.

Karty Visa Sonata i MasterCard Prelude wydawane są na wniosek Właściciela Konta. Umożliwiają one dokonywanie płatności bezgotówkowych oraz wypłatę gotówki w bankach i bankomatach, w kraju i za granicą, oznaczonych odpowiednim symbolem karty do wysokości dziennego limitu wypłat gotówki.

Mają odroczony termin płatności, mogą być wykorzystane do uzgodnionego limitu. Są one również wydawane pełnomocnikom konta, jeśli posiadacz konta ubiega się o kartę.

Zalety:

 • szeroka sieć oddziałów i bankomatów w kraju i na świecie akceptujących te karty,
 • możliwość wyodrębnienia płatności korporacyjnych i osobistych, karta Sonata Visa przeznaczona jest do transakcji niezwiązanych z prowadzoną działalnością gospodarczą, natomiast MasterCard Prelude może być wykorzystywana wyłącznie do transakcji związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą,
 • w przypadku kart z odroczonymi terminami płatności, możliwość dokonywania płatności nawet w przypadku braku środków własnych na rachunku,
 • Posiadacze kart Visa Sonata i MasterCard Prelude mogą skorzystać z dodatkowej usługi polegającej na przejęciu przez Bank odpowiedzialności za transakcje dokonane bez wiedzy i zgody Klienta (z wyjątkiem transakcji dokonywanych przy użyciu PIN-u), na godzinę przed zarezerwowaniem karty, do limitu tych kart.

Sprawdza

Do konta wydawane są na życzenie właściciela czeków, które można wykorzystać do rozliczeń gotówkowych i bezgotówkowych w kraju.

W ramach Eurokonto Biznes, po złożeniu stosownej dyspozycji przez Właściciela Rachunku, Bank automatycznie otwiera lokaty terminowe w PLN. Minimalna kwota salda, powyżej której otwierane są depozyty wynosi 10 000 zł, a minimalna kwota depozytu to 2 500 zł.

Okres wpłaty wynosi 1, 2 lub 3 tygodnie. Oprocentowanie lokaty jest stałe, stałe według stałej stopy w dniu jej otwarcia. Podczas funkcjonowania depozytu nie są przyjmowane żadne dotacje do depozytu. Po zadeklarowanym okresie kwota kaucji wraz z odsetkami jest przelewana na konto Eurokonto Business.

W ramach kredytu w rachunku bieżącym możliwe jest przekroczenie salda konta, zadłużenie to nie może przekroczyć 300 zł. Jest on spłacany z bieżących wpływów na konto. Okres spłaty wynosi 30 dni kalendarzowych od dnia spowodowania ujemnego salda na koncie.

Pożyczka

Pożyczka udzielana jest na okres 12 miesięcy z możliwością przedłużenia na kolejne okresy. Spłata pożyczki odbywa się automatycznie, każdy wpływ na konto odnawia limit pożyczkowy o wielkość dokonanej spłaty. Limit kredytowy ustalany jest indywidualnie na podstawie:

 • do oceny współpracy z klientem,
 • okres prowadzenia rachunku w Banku,
 • analiza wpływów na rachunek Eurokonto Business.

Starając się o pożyczkę, wnioskodawca składa wniosek i

 • zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o niezakłócaniu się z podatkami,
 • zaświadczenie z ZUS/KRUS/ o niezaleganiu ze składkami,
 • dokumenty potwierdzające wysokość uzyskiwanych dochodów.

Maksymalna kwota pożyczki udzielonej w Eurokonto Biznes to 70 000 zł.

Zalety:

 • szybki i wygodny sposób na uzupełnienie niedoborów finansowych związanych z wydatkami osobistymi i firmowymi,
 • wysokość pożyczki uzależniona jest od wysokości miesięcznych wpływów na konto,
 • spłata kredytu zabezpieczona jest jedynie wekslem in blanco oraz pełnomocnictwem do rozporządzania rachunkiem bankowym.

 Stopy procentowe, opłaty i prowizje

 • oprocentowanie zmiennej rachunku bieżącego w skali roku: 5%,
 • prowadzenie rachunku bankowego: 20 zł miesięcznie,
 • depozyty gotówkowe
 • w 0,2% zł min. 3 zł,
 • w walucie obcej: 0,1%,
 • płatności gotówką na rzecz osób trzecich: 1% min. 1 zł,
 • za realizację zleceń stałych: 1 zł za każdą operację,
 • przelewy na konta:
 • prowadzone w Banku Pekao SA: bez prowizji,
 • prowadzone w innych bankach krajowych: 3 zł,
 • dla polecenia zapłaty: 0,60 zł za operację,
 • za sporządzenie dodatkowego wyciągu z konta: 5 zł,
 • za sporządzenie kopii jednego dowodu do oświadczenia: 3 zł,
 • oprocentowanie kredytu w skali roku: 22,50%,
 • przyznanie limitu kredytowego i przedłużenie umowy kredytowej: 1,5 % kwoty limitu,
 • zwiększenie limitu kredytowego w okresie obowiązywania umowy: 1,5% kwoty podwyżki,
 • prowizja od zaangażowania w kredyt: 3% w skali roku,
 • wystawienie jednej gotówki i czekiem rozliczeniowym blank: 0,40 zł,
 • opłata za korzystanie z karty Maestro w okresie jej ważności: 12 zł rocznie,
 • prowizja od wypłat gotówkowych kartą Maestro poza bankomatami Banku: 3%, min. 4 zł,
 • opłata za zabezpieczenie transakcji kartą maestro: 1,50 zł miesięcznie,
 • opłata za korzystanie z Visa Sonata i Master Card Prelude w okresie ich ważności: 45 zł każda,
 • prowizja od wypłat gotówkowych kartą Visa Sonata lub MasterCard Prelude: 3% min. 4 zł,
 • prowizja od transakcji bezgotówkowych dokonanych kartą Visa Sonata lub MasterCard Prelude: 1% kwoty transakcji,
 • opłata za zabezpieczenie transakcji MasterCard Prelude: 4 zł miesięcznie,
 • opłata za zabezpieczenie transakcji kartą Visa Sonata: 2 zł miesięcznie,
 •  oprocentowanie kredytu w rachunku bieżącym: 30% rocznie
 • dzienny limit wypłat gotówki z wykorzystaniem karty Maestro: 700 zł,
 • dzienny limit wypłat gotówki z wykorzystaniem karty Visa Sonata: 1 500 zł.

Eurokonto WWW

Eurokonto WWW to konto oszczędnościowo-rozliczeniowe prowadzone na podobnych zasadach jak standardowe Euroaccount, ale przeznaczone jest dla osób, które chcą mieć dostęp do swojego konta również przez Internet.

Eurokonto WWW można otworzyć jako konto dla jednego posiadacza lub dla dwóch współwłaścicieli.

Posiadacz Eurokonto WWW, który zobowiązał się do zasilenia konta kwotą nie niższą niż 1.800 zł miesięcznie, jest nagradzany bezpłatnym ubezpieczeniem NNW opłacanym przez Bank w Towarzystwie Ubezpieczeń Allianz Polska SA. W przypadku wspólnego konta zasilanego kwotą nie niższą niż 1 800 zł miesięcznie, obaj współwłaściciele objęci są ubezpieczeniem.

Posiadacz rachunku ma możliwość skorzystania z tzw. debetu (dopuszczalnego obciążenia) w wysokości 300 zł lub pożyczki na rachunku Eurokonto ustalanej indywidualnie.

Karty i czeki wydawane na Eurokonto WWW:

 1. IKM
 2. Pan
 3. Eurocarta
 4. Koncert wizowy
 5. euroczeki

Posiadacz karty Maestro może również korzystać z tej karty, aby korzystać z funkcji „Depozyty” bankomatu, która umożliwia wpłaty gotówkowe na różne konta bankowe i inne instrukcje bezgotówkowe.

Karty płatnicze

Maestro – wydawana  posiadaczom Eurokonto – to międzynarodowa karta płatnicza, która może być używana do rozliczania płatności na całym świecie wszędzie tam, gdzie  pojawiają się symbole edc/Maestro.

W przypadku zgłoszenia utraty karty, Bank przyjmuje na siebie odpowiedzialność za transakcje dokonane bez wiedzy i zgody Klienta (z wyjątkiem transakcji dokonanych przy użyciu kodu PIN, dokonanych przez posiadacza karty lub w wyniku udostępnienia karty osobom trzecim). Odpowiedzialność Banku obejmuje również transakcje dokonane na godzinę przed dokonaniem rezerwacji karty (do wysokości salda Euroaccount, jednak nie więcej niż DO 50.000 zł).

Pożyczki udziela się właścicielowi lub współwłaścicielowi Eurokonto, który:

 • posiada stałe miejsce zamieszkania w języku polskim,
 • posiada rachunek Euroaccount od co najmniej 3 miesięcy (okres posiadania Euroaccount może obejmować okres posiadania innego rachunku bieżącego prowadzonego przez Bank Pekao SA lub inny bank),
 • jest zgodny z warunkami umowy konta.

 Charakterystyka pożyczki

 • kredyt ma formę warunkowej, odnawialnej linii kredytowej, gdzie każda spłata skutkuje odnowieniem przyznanego limitu o kwotę dokonanej spłaty,
 • umowa zostaje podpisana na okres 12 miesięcy,
 • w okresie obowiązywania umowy można wnioskować o zwiększenie limitu,
 • oprocentowanie kredytu jest zmienne i wynosi 21,75% w skali roku,
 • odsetki od wykorzystanej kwoty kredytu pobierane są przez Bank na koniec każdego miesiąca i naliczane są za okres od dnia powstania zadłużenia do dnia poprzedzającego jego spłatę,
 • pożyczka zostaje aktywowana po podpisaniu umowy z posiadaczem Euroaccount,
 • limit kredytowy jest wielokrotnością 100 zł i ustalany jest indywidualnie na podstawie analizy wysokości i prawidłowości wpływów na konto.

Wniosek o pożyczkę w Eurokonto można złożyć na dwa sposoby:

 1. telefonicznie pod numerem 0-801 365 365, jeżeli klient posiada Euroaccount przez minimum 3 miesiące (wymóg ten nie dotyczy POSIADACZY EUROAccount) lub jeżeli okres posiadania Euroaccount obejmuje okres posiadania innego rachunku bieżącego prowadzonego przez Bank,

Teleserwis

Informacje o usługach, informacje o saldzie rachunku oraz możliwości wykonywania operacji na rachunku bez konieczności osobistej wizyty w oddziale Banku.

Funkcje teleusługi:

 • informacje o usługach Banku, kursach walut i stopach procentowych,
 • informacje o saldach rachunków bieżących – Euroaccount i rachunków bieżących w PLN i walutach wymienialnych,
 • informacje o limitach lub saldach rachunków kart płatniczych,
 • dokonywanie przelewów na inne rachunki bankowe,
 • otwieranie lokat terminowych w PLN, USD lub DEM,
 • pobieranie faksem informacji o saldach poszczególnych rachunków prowadzonych pod jednym numerem umowy,
 • faks pobierający informacje o transferach zadeklarowanych w instrukcji korzystania z Teleservice.

Informacje o usługach Banku i oprocentowaniu dostępne są bez ograniczeń. Aby jednak skorzystać z informacji o saldzie własnego rachunku i możliwości dokonywania przelewów, należy złożyć dyspozycję oddziałowi prowadzącemu konto (podając m.in numery rachunków, na które mają być dokonywane przelewy) oraz ustalić telekod służący do identyfikacji klienta.

SMS

Z teleserwisu za pośrednictwem wiadomości tekstowych może skorzystać właściciel Konta Euro lub rachunku bieżącego w PLN, który korzysta już z Teleservice (złożył odpowiednią dyspozycję do oddziału prowadzącego konto) oraz posiada telefon komórkowy dowolnej sieci.

Lokaty terminowe

Posiadaczem standardowej lokaty terminowej może być:

 • rezydent, tj. osoba fizyczna zamieszkała w Polsce,
 • nierezydent, tj. osoba fizyczna zamieszkała za granicą.

Depozyty można otwierać zarówno na istniejących rachunkach (np. Eurokonto, Akademickie Eurokonto lub rachunek bieżący), jak i na nowo otwartych rachunkach.

Możliwe jest otwieranie standardowych depozytów za pośrednictwem Teleservice i wybranych bankomatów, które pełnią funkcję depozytu.

W okresie utrzymywania depozytów nie można dokonywać płatności dodatkowych.

Po zadeklarowanym okresie depozyty z naliczonymi odsetkami są automatycznie odnawiane na kolejny okres, chyba że Klient złoży inną dyspozycję.

Wyjątkiem są depozyty otwierane przez Teleserwis, które nie są automatycznie przedłużane, ale po terminie przelewane z odsetkami na odpowiedni rachunek.

Minimalny wkład wynosi:

 • dla depozytów w PLN otwartych na okresy 1, 2, 3 tygodni i 1 miesiąca – 1000 zł,
 • dla depozytów w PLN otwartych na okresy 2, 3, 6, 12, 24 i 36 miesięcy – 500 zł,
 • dla depozytów w walutach wymienialnych otwartych na okresy 3, 6, 12, 24 i 36 miesięcy – 250 USD, 450 DEM, 150 GBP, 350 CHF, 1,400 FRF lub 200 EUR.

Depozytów

Depozyty rejestrowane, zarówno w złotych jak i walutach obcych, objęte są gwarancjami Bankowego Funduszu Gwarancyjnego.

Sposób naliczania odsetek:

W przypadku depozytów otwartych na okres do 12 miesięcy włącznie, odsetki naliczane są na koniec zadeklarowanego okresu. W przypadku depozytów otwartych na okres 24 lub 36 miesięcy odsetki naliczane są na koniec okresu lokaty, z uwzględnieniem rocznej kapitalizacji (odsetki składane).

Na potrzeby naliczania odsetek przyjmuje się, że rok ma 365 dni, a każdy miesiąc ma rzeczywistą liczbę dni.

Płatność w deklarowanym okresie stanowi naruszenie warunków utrzymania depozytu i powoduje:

 • brak odsetek od depozytów otwartych przez okres do 1 miesiąca włącznie oraz brak odsetek od innych depozytów, jeżeli płatność została dokonana przed końcem 1 miesiąca,
 • obniżenie oprocentowania lokat otwartych na okres dłuższy niż 1 miesiąc – jeżeli zbycie nastąpiło po upływie 1 miesiąca – oraz naliczenie odsetek w wysokości 20% od oprocentowania obowiązującej lokaty terminowej:
  • dla depozytów o stałym oprocentowaniu – w dniu otwarcia depozytu,
  • dla depozytów o zmiennym oprocentowaniu – w dniu naruszenia warunków prowadzenia lokaty.

 Stopy procentowe i prowizje

 • oprocentowanie rachunku Eurokonto według zmiennej rocznej stopy procentowej: 6%
  • oprocentowanie konta EUROkonto WWW: 7% w skali roku
 • opłata za prowadzenie konta: w zależności od odmiany euroaccount
 • realizacja zleceń stałych (dla każdej operacji): 1 zł (Uwaga: opłata różni się w zależności od odmiany euroaccount).
 • przelewy na konta
  • prowadzone w Banku Pekao SA: bez prowizji
  • prowadzone w innych bankach krajowych: 3 zł (nie dotyczy Eurokonto WWW)
 • emisja blanków Eurocheck (dla jednego blanku): 0,40 zł
 • realizacja euroczeków
  • w Banku Pekao SA: brak prowizji
  • w urzędach pocztowych: 2 PLN
  • w pozostałych bankach krajowych: 0,5% kwoty (min. 1,50 zł, maks. 6 zł)
  • za granicą: 1,6% kwoty (min. 1,10 EUR, maks. 4,80 EUR po przeliczeniu na PLN)

W przypadku niektórych rodzajów rachunków eurokont eurochaktów nie są wydawane.

 •  wskaźnik debetu: 29%
 • kwota dopuszczalnego obciążenia: 300 zł
 • dzienny limit wypłat gotówki kartą Maestro: 1000 zł
 • dzienny limit wypłat gotówki z karty Eurocard lub Visa Concerto: 1 500 zł

W przypadku niektórych rodzajów rachunków Euroakont limity są ustalane na inną kwotę. Kwota gwarantowana, do której euroczek może być wydany w Polsce: 650 zł

Jeżeli szukacie zaufanego serwisu oferującego pomoc w napisaniu pracy z bankowości to polecamy pisanie prac z bankowości przez specjalistów z bankowości.

Dodaj komentarz