Pisanie prac licencjackich

Oferujemy wsparcie w zakresie przygotowania prac i opracowań naukowych (prace licencjackie, referaty oraz artykuły naukowe, wzorcowe prace dyplomowe, prace magisterskie. Propozycję współpracy kierujemy do osób, które z uwagi na ograniczenia czasowe, absorbującą karierę zawodową, życie rodzinne lub z jakichkolwiek innych względów z oferty takiej chcą skorzystać.

Przedstawiona poniżej oferta to nie tylko propozycja współpracy, ale także szereg wskazówek dotyczących wyboru oferty właściwej, rzetelnej i uczciwej. Oferty, która w możliwie największym stopniu zaspokoi Wasze oczekiwania. Zapoznając się z treścią niniejszej witryny, dowiesz się też, jak się pisze niepowtarzalne prace licencjackie. Dowiesz się na co zwrócić uwagę, pisząc prace magisterskie, zaliczeniowe, referaty oraz oryginalne prace dyplomowe itd.

Prace licencjackie i inne prace – kilka słów o tym, jak pracujemy.

Nasza współpraca obejmuje kilka etapów, z których pierwszy to faza koncepcji.

Faza koncepcji. Pisząc prace licencjackie lub prace dyplomowe, pierwszym krokiem, po wstępnym określeniu tematu, jest opracowanie założeń metodologicznych. W przypadku prac pozbawionych części badawczej, sprowadza się to do określenia przedmiotu rozważań, celu pracy, problemu oraz tezy (lub tez) pracy, a także metod i technik badawczych. Natomiast w przypadku „prac badawczych” (prace magisterskie, a także prace dyplomowe zawierają na ogół część badawczą, analityczną lub projektową), aspekt ten jest dalece bardziej rozbudowany i zazwyczaj obejmuje osobny rozdział. Niemniej, na tym etapie niezbędny jest jedynie zarys podstaw metodologicznych. Ustalenia te posłużą jako wytyczne przy doborze literatury przedmiotu i skonstruowania planu pracy.

Literatura. Pisząc prace licencjackie lub jakiejkolwiek inne prace naukowe, w pierwszej kolejności gromadzę publikacje dotyczące wskazanego w temacie pracy problemu. Przywiązuję do tej kwestii dużą wagę, bowiem jakość pozyskanych materiałów źródłowych w znacznym stopniu decyduje o wartości merytorycznej prac naukowych, w tym prac takich, jak prace licencjackie, zaliczeniowe, prace magisterskie i in. Tylko bowiem na bazie wartościowych materiałów źródłowych powstać mogą równie wartościowe prace dyplomowe, prace magisterskie itd. Podstawowymi źródłami, jakie wykorzystuję, pisząc prace licencjackie i inne, są książki, podręczniki i skrypty oraz opracowania monograficzne (opracowania naukowe, poświęcone określonemu zagadnieniu).

Ponadto, w zależności od rodzaju pracy (prace magisterskie, artykuły naukowe, referaty, prace licencjackie itd.) oraz jej tematu, wykorzystuję: materiały konferencyjne, roczniki statystyczne, gazety i czasopisma, źródła prawne (teksty ustaw, Monitor Polski, Dzienniki Urzędowe poszczególnych ministerstw itd.). Rzadziej (zazwyczaj w przypadku prac „technicznych”) jest to literatura patentowa lub standardy i normy. Nie korzystam z materiałów ogólnodostępnych w Internecie, za wyjątkiem tekstów ustaw, danych statystycznych GUS oraz materiałów publikowanych na łamach witryn poszczególnych ministerstw. Te ostatnie często wzbogacają prace licencjackie oraz prace dyplomowe o interesujące dane, podnosząc tym samym ich wartość merytoryczną.

Plan pracy. Kolejnym etapem jest przygotowanie planu pracy. Typowy, stosowany przeze mnie podział, obejmuje rozdziały i podrozdziały (jest to typowy „szkielet” przewidziany dla prac takich, jak: prace magisterskie, prace dyplomowe i in.). Nie istnieje przy tym uniwersalny sposób podziału pracy na rozdziały. W dużej mierze zależy to od: rodzaju pracy, poruszanej w pracy problematyki, preferencji Zleceniodawcy itd.

Etap właściwy. Etap właściwy obejmuje przygotowanie tekstu głównego pracy – poszczególnych jej rozdziałów. Jeżeli przedmiotem współpracy są prace magisterskie, licencjackie itd., zazwyczaj rozłożona jest ona na kilka etapów, z których każdy wiąże się z przekazaniem określonego rozdziału. Przed przystąpieniem do pisania kolejnego rozdziału, jeżeli zachodzi taka potrzeba, nanoszone są poprawki rozdziału poprzedniego – ściśle według wskazań i zaleceń Zleceniodawcy.

Etap końcowy. Etap końcowy obejmuje tzw. „wygładzenie pracy” oraz przygotowanie wstępu i zakończenia. W tekstach wprowadzających (we wstępie, stanowiącym integralną część prac takich, jak np. prace magisterskie) uwzględniam: wyjaśnienie tytułu pracy, omówienie celu podjęcia tematu oraz uzasadnienie jego wyboru, problem lub problemy badawcze, tezy (hipotezy) pracy, syntetyczne ujęcie problematyki badań, określenie charakteru i rodzaju wykorzystanych źródeł, omówienie metod i technik, które znalazły zastosowanie w pracy, podsumowanie wraz z uzasadnieniem. Tekstom wprowadzającym staram się nadać charakter informacyjny. Chodzi tutaj o wskazanie o czym będzie mowa w pracy oraz przedstawienie problemów i ich wzajemnych powiązań. Przygotowując wzorcowe prace magisterskie lub prace dyplomowe, w zakończeniu przedstawiam syntezę wniosków płynących z pracy, a także podsumowanie wyników przeprowadzonego badania wraz z odniesieniem (porównaniem) ich do wyników tematycznych badań wzorcowych. Innymi słowy, chodzi tutaj o zwieńczenie zapowiedzianego we wstępie i przeprowadzonego w pracy, zamysłu badawczego.

Jeśli obawiają się Państwo tego, że nie uda się Państwu napisać dobrej pracy, to zachęcamy do kontaktu z naszą firmą. Nie boimy się wyzwań a wieloletnie doświadczenie w tej branży sprawia, że potrafimy pisać doskonałe prace licencjackie i prace magisterskie z dziedziny prawa i administracji. Zaufały nam już setki studentów. Za każdym razem współpraca układała się wyśmienicie i nasi klienci otrzymywali idealnie napisane i skonstruowane prace. Dzięki temu otrzymywali najwyższe oceny od swoich promotorów.

Dlaczego warto nam zaufać?

Mamy ogromne doświadczenie i doskonale znamy wszystkie zagadnienia z tej dziedziny nauki. Potrafimy idealnie skomponować wszystkie pozycje literackie, które będą się składały na bibliografię. Dodatkowo pragniemy podkreślić fakt, iż współpracujemy z najbardziej poważanymi pracownikami akademickimi z branży. To wykładowcy renomowanych uczelni warszawskich, którzy wspierają nas ciekawymi pomysłami i zagadnieniami z zakresu wiedzy o prawie i administracji. Dodatkowo pomagają nam robić szczegółowa analizę pracy, przez co skutecznie eliminujemy ewentualne nieścisłości merytoryczne. Pisane przez nas prace licencjackie i prace magisterskie są także pieczołowicie przygotowane z punktu widzenia językowego, zachowują poprawną składnię i stylistykę.