Pisanie prac licencjackich

Nie oferujemy wsparcia w zakresie przygotowania prac i opracowań naukowych (prace licencjackie, referaty oraz artykuły naukowe, wzorcowe prace dyplomowe, prace magisterskie. Propozycji współpracy nie kierujemy do osób, które z uwagi na ograniczenia czasowe, absorbującą karierę zawodową, życie rodzinne lub z jakichkolwiek innych względów z oferty takiej chcą skorzystać.

Przedstawiona poniżej oferta to nie jest propozycja współpracy, ale szereg wskazówek dotyczących wyboru oferty właściwej, rzetelnej i uczciwej – napisaniu pracy samodzielnie. Oferty, która w możliwie największym stopniu zaspokoi Wasze oczekiwania. Zapoznając się z treścią niniejszej witryny, dowiesz się też, jak się pisze niepowtarzalne prace licencjackie. Dowiesz się na co zwrócić uwagę, pisząc prace magisterskie, zaliczeniowe, referaty oraz oryginalne prace dyplomowe itd.

Prace licencjackie, prace magisterskie i inne prace – kilka słów o tym, jak nie pomagamy pisać prac.

Pisanie pracy dyplomowej obejmuje kilka etapów, z których pierwszy to faza koncepcji.

Faza koncepcji. Pisząc prace licencjackie lub prace dyplomowe, pierwszym krokiem, po wstępnym określeniu tematu, jest opracowanie założeń metodologicznych. W przypadku prac pozbawionych części badawczej, sprowadza się to do określenia przedmiotu rozważań, celu pracy, problemu oraz tezy (lub tez) pracy, a także metod i technik badawczych. Natomiast w przypadku „prac badawczych” (prace magisterskie, a także prace dyplomowe zawierają na ogół część badawczą, analityczną lub projektową), aspekt ten jest dalece bardziej rozbudowany i zazwyczaj obejmuje osobny rozdział. Niemniej, na tym etapie niezbędny jest jedynie zarys podstaw metodologicznych. Ustalenia te posłużą jako wytyczne przy doborze literatury przedmiotu i skonstruowania planu pracy.

Literatura. Pisząc prace licencjackie lub jakiejkolwiek inne prace naukowe, w pierwszej kolejności powinieneś zgromadzić publikacje dotyczące wskazanego w temacie pracy problemu. Należy przywiązać do tej kwestii dużą wagę, bowiem jakość pozyskanych materiałów źródłowych w znacznym stopniu decyduje o wartości merytorycznej prac naukowych, w tym prac takich, jak prace licencjackie, zaliczeniowe, prace magisterskie i inne. Tylko bowiem na bazie wartościowych materiałów źródłowych powstać mogą równie wartościowe prace dyplomowe, prace magisterskie itd. Podstawowymi źródłami, jakie wykorzystuje się pisząc prace licencjackie i magisterskie są książki, artykuły naukowe, inne publikacje naukowe, materiały wewnętrzne przedsiębiorstw oraz opracowania monograficzne (opracowania naukowe poświęcone określonemu zagadnieniu).

Ponadto, w zależności od rodzaju pracy (prace magisterskie, artykuły naukowe, referaty, prace licencjackie itd.) oraz jej tematu, wykorzystuje się materiały konferencyjne, roczniki statystyczne, gazety i czasopisma, źródła prawne (teksty ustaw, Monitor Polski, Dzienniki Urzędowe poszczególnych ministerstw itd.). Rzadziej (zazwyczaj w przypadku prac „technicznych”) jest to literatura patentowa lub standardy i normy. Jak najmniej korzystacie z materiałów ogólnodostępnych w Internecie, za wyjątkiem tekstów ustaw, danych statystycznych GUS oraz materiałów publikowanych na łamach witryn poszczególnych ministerstw. Te ostatnie często wzbogacają prace licencjackie oraz prace dyplomowe o interesujące dane, podnosząc tym samym ich wartość merytoryczną.

Plan pracy. Kolejnym etapem jest przygotowanie planu pracy. Typowy, najczęściej stosowany podział obejmuje rozdziały i podrozdziały (jest to typowy „szkielet” przewidziany dla prac takich, jak: prace magisterskie, prace dyplomowe i in.). Nie istnieje przy tym uniwersalny sposób podziału pracy na rozdziały. W dużej mierze zależy to od: rodzaju pracy, poruszanej w pracy problematyki, preferencji promotora itd.

Etap właściwy. Etap właściwy obejmuje przygotowanie tekstu głównego pracy – poszczególnych jej rozdziałów. Jeżeli do napisania są prace magisterskie, licencjackie itd., zazwyczaj pisanie rozłożone jest na kilka etapów, z których każdy wiąże się z napisaniem określonego rozdziału. Przed przystąpieniem do pisania kolejnego rozdziału, jeżeli zachodzi taka potrzeba, nanoszone są przez piszącego studenta poprawki do rozdziału poprzedniego – po sprawdzeniu pracy przez promotora.

Etap końcowy. Etap końcowy obejmuje tzw. „wygładzenie pracy” oraz przygotowanie wstępu i zakończenia. W tekstach wprowadzających (we wstępie, stanowiącym integralną część prac takich, jak np. prace magisterskie) powinniście uwzględnić: wyjaśnienie tytułu pracy, omówienie celu podjęcia tematu oraz uzasadnienie jego wyboru, problem lub problemy badawcze, tezy (hipotezy) pracy, syntetyczne ujęcie problematyki badań, określenie charakteru i rodzaju wykorzystanych źródeł, omówienie metod i technik, które znalazły zastosowanie w pracy, podsumowanie wraz z uzasadnieniem.

Tekstom wprowadzającym starajcie się nadać charakter informacyjny. Chodzi tutaj o wskazanie o czym będzie mowa w pracy oraz przedstawienie problemów i ich wzajemnych powiązań. Przygotowując dwoje prace magisterskie lub prace licencjackie w zakończeniu przedstawiajcie syntezę wniosków płynących z pracy, a także podsumowanie wyników przeprowadzonego badania wraz z odniesieniem (porównaniem) ich do wyników tematycznych badań wzorcowych. Innymi słowy, chodzi tutaj o zwieńczenie zapowiedzianego we wstępie i przeprowadzonego w pracy, zamysłu badawczego.

Jeśli obawiacie się tego, że nie uda się Wam napisać dobrej pracy, to zachęcamy do pytań poprzez formularz kontaktowy. Prac nie piszemy, ale doradzić możemy. Nie boimy się pytań na trudne tematy a wieloletnie doświadczenie sprawia, że pewnie nadal potrafimy pisać doskonałe prace licencjackie i prace magisterskie z różnych dziedzin (np. prawa i administracji). Od wielu lat nie robimy już jednak tego. Jakby ktoś pytał – sprawy się dawno przedawniły. Już nie piszemy za innych prac. Doradzamy, pomagamy.

Dlaczego warto pytać?

Mamy ogromne doświadczenie w doradztwie i doskonale znamy zagadnienia z różnych dziedzin nauki. Potrafimy doradzić jak skomponować plan pracy, ułożyć bibliografię do pracy.