PRACE DYPLOMOWE

Prace dyplomowe wymagają od tych, którzy je tworzą nie tylko odpowiedniej wiedzy merytorycznej, na którą składa się proces historyczny oraz ogólna znajomość dziedziny, w której ramach się obracamy. Jest to dość skomplikowane. Ponadto pisanie prac licencjackich także w dużej mierze nie opiera się wyłącznie na wiedzy teoretycznej, ale także na zagadnieniach praktycznych. Do tego celu niezbędne są prace badawcze, sporządzanie, ankiet, wykresów, tabelek i wielu innych elementów, które potwierdzą lub obalą prezentowane w pracy tezy.

Prace dyplomowe mimo iż są to prace pierwszego stopnia już są niezmiernie skomplikowane i wymagają wiele czasu, wysiłku i poświęcenia. Prace magisterskie to kolejny stopień, który należy pokonać, w zdobywaniu tytułów naukowych. Pisanie tego typu prac wymaga wiele czasu i oczywiście mnóstwo wiadomości, które zdobywamy przekopując się przez różne czytelnie i biblioteki. Jeśli studenci nie mają na to czasu czy ochoty i przypomina im się wszystko w ostatniej chwili, gdy laik nie jest w stanie sobie poradzić, nasz portal przychodzi z pomocą. Nawet jeśli okazało się, że nasi klienci zgłaszają się do nas w ostatniej chwili, jesteśmy w stanie nadrobić stracony czas.

Prace dyplomowe oraz prace magisterskie dają każdemu szansę na pokazanie swojego punktu widzenia. Niestety pisanie prac jest niezwykle czasochłonne. Nawet, jeśli nie masz czasu na tworzenie swojej własnej autorskiej pracy, powierzając jej pisanie właśnie nam, masz szansę skonstruować ją po swojemu. Uwzględniamy wszystkie wskazówki i spełniamy wymagania naszych klientów, gwarantując im pełne zadowolenie i satysfakcję ze współpracy z nami. Pisanie prac jest naszym wspaniałym zajęciem już od wielu lat. Dzięki takiemu doświadczeniu posiadamy rozbudowany warsztat pracy i doskonale znamy ogólne potrzeby klientów. Jednocześnie staramy się do każdego zlecenia podchodzić indywidualnie, bo przecież każdy ma zupełnie inne potrzeby i punkt widzenia. Prace magisterskie oraz prace licencjackie, jakie powstają dzięki naszej pracy i zaangażowaniu naszych klientów odznaczają się wysoką jakością oraz oryginalnością. Jest to niezwykle ważne w przypadku prac naukowych, ponieważ, jedynie takie podejście do pisania prac gwarantuje pełnię zadowolenia.

Pisanie pracy dyplomowej obejmuje kilka etapów, z których pierwszy to faza koncepcji.

Faza koncepcji. Pisząc prace licencjackie lub prace dyplomowe, pierwszym krokiem, po wstępnym określeniu tematu, jest opracowanie założeń metodologicznych. W przypadku prac pozbawionych części badawczej, sprowadza się to do określenia przedmiotu rozważań, celu pracy, problemu oraz tezy (lub tez) pracy, a także metod i technik badawczych. Natomiast w przypadku „prac badawczych” (prace magisterskie, a także prace dyplomowe zawierają na ogół część badawczą, analityczną lub projektową), aspekt ten jest dalece bardziej rozbudowany i zazwyczaj obejmuje osobny rozdział. Niemniej, na tym etapie niezbędny jest jedynie zarys podstaw metodologicznych. Ustalenia te posłużą jako wytyczne przy doborze literatury przedmiotu i skonstruowania planu pracy.

Literatura. Pisząc prace licencjackie lub jakiejkolwiek inne prace naukowe, w pierwszej kolejności powinieneś zgromadzić publikacje dotyczące wskazanego w temacie pracy problemu. Należy przywiązać do tej kwestii dużą wagę, bowiem jakość pozyskanych materiałów źródłowych w znacznym stopniu decyduje o wartości merytorycznej prac naukowych, w tym prac takich, jak prace licencjackie, zaliczeniowe, prace magisterskie i inne. Tylko bowiem na bazie wartościowych materiałów źródłowych powstać mogą równie wartościowe prace dyplomowe, prace magisterskie itd. Podstawowymi źródłami, jakie wykorzystuje się pisząc prace licencjackie i magisterskie są książki, artykuły naukowe, inne publikacje naukowe, materiały wewnętrzne przedsiębiorstw oraz opracowania monograficzne (opracowania naukowe poświęcone określonemu zagadnieniu).

Ponadto, w zależności od rodzaju pracy (prace magisterskie, artykuły naukowe, referaty, prace licencjackie itd.) oraz jej tematu, wykorzystuje się materiały konferencyjne, roczniki statystyczne, gazety i czasopisma, źródła prawne (teksty ustaw, Monitor Polski, Dzienniki Urzędowe poszczególnych ministerstw itd.). Rzadziej (zazwyczaj w przypadku prac „technicznych”) jest to literatura patentowa lub standardy i normy. Jak najmniej korzystacie z materiałów ogólnodostępnych w Internecie, za wyjątkiem tekstów ustaw, danych statystycznych GUS oraz materiałów publikowanych na łamach witryn poszczególnych ministerstw. Te ostatnie często wzbogacają prace licencjackie oraz prace dyplomowe o interesujące dane, podnosząc tym samym ich wartość merytoryczną.

Plan pracy. Kolejnym etapem jest przygotowanie planu pracy. Typowy, najczęściej stosowany podział obejmuje rozdziały i podrozdziały (jest to typowy „szkielet” przewidziany dla prac takich, jak: prace magisterskie, prace dyplomowe i in.). Nie istnieje przy tym uniwersalny sposób podziału pracy na rozdziały. W dużej mierze zależy to od: rodzaju pracy, poruszanej w pracy problematyki, preferencji promotora itd.

Etap właściwy. Etap właściwy obejmuje przygotowanie tekstu głównego pracy – poszczególnych jej rozdziałów. Jeżeli do napisania są prace magisterskie, licencjackie itd., zazwyczaj pisanie rozłożone jest na kilka etapów, z których każdy wiąże się z napisaniem określonego rozdziału. Przed przystąpieniem do pisania kolejnego rozdziału, jeżeli zachodzi taka potrzeba, nanoszone są przez piszącego studenta poprawki do rozdziału poprzedniego – po sprawdzeniu pracy przez promotora.

Etap końcowy. Etap końcowy obejmuje tzw. „wygładzenie pracy” oraz przygotowanie wstępu i zakończenia. W tekstach wprowadzających (we wstępie, stanowiącym integralną część prac takich, jak np. prace magisterskie) powinniście uwzględnić: wyjaśnienie tytułu pracy, omówienie celu podjęcia tematu oraz uzasadnienie jego wyboru, problem lub problemy badawcze, tezy (hipotezy) pracy, syntetyczne ujęcie problematyki badań, określenie charakteru i rodzaju wykorzystanych źródeł, omówienie metod i technik, które znalazły zastosowanie w pracy, podsumowanie wraz z uzasadnieniem.