Nasciturus jako poszkodowany

5/5 - (1 vote)

Nasciturus, czyli dziecko poczęte, ale jeszcze nienarodzone, jest również brane pod uwagę przez prawo polskie w kontekście ochrony jego interesów. W przypadku, gdy nasciturus doznał szkody w wyniku zdarzenia, na które odpowiedzialność ponosi inna osoba, prawo przewiduje możliwość dochodzenia roszczeń na rzecz nasciturusa jako poszkodowanego.

  1. Ochrona prawna nasciturusa

W polskim Kodeksie cywilnym (art. 8 KC) znajduje się zasada, zgodnie z którą nasciturus posiada zdolność prawną od chwili poczęcia, pod warunkiem, że urodzi się żywy. To oznacza, że prawo chroni interesy dziecka poczętego i może być dochodzone na jego rzecz, jeśli dozna ono szkody przed narodzeniem.

  1. Nasciturus jako poszkodowany

Jeśli nasciturus doznał szkody w wyniku zdarzenia, na które odpowiedzialność ponosi inna osoba (np. w wyniku wypadku komunikacyjnego, w którym uczestniczyła matka, czy wskutek błędu medycznego), możliwe jest dochodzenie roszczeń na rzecz dziecka poczętego jako poszkodowanego. Może to obejmować odszkodowanie za doznaną szkodę oraz zadośćuczynienie za doznane krzywdy, zarówno fizyczne, jak i psychiczne.

  1. Procedura dochodzenia roszczeń

W przypadku dochodzenia roszczeń na rzecz nasciturusa, roszczenia te zgłasza się w jego imieniu przez jego przedstawiciela ustawowego, którym jest zwykle matka lub ojciec dziecka. Po urodzeniu dziecka, roszczenia te mogą być dochodzone przez samo dziecko lub jego przedstawiciela ustawowego.

  1. Wysokość odszkodowania i zadośćuczynienia

Wysokość odszkodowania i zadośćuczynienia zależy od konkretnej sytuacji oraz rodzaju i zakresu poniesionej szkody. Sąd będzie brał pod uwagę okoliczności sprawy, w tym rodzaj i nasilenie doznanej krzywdy, trwałość następstw czy koszty leczenia i rehabilitacji.

  1. Rola ubezpieczeń

W przypadku, gdy sprawca szkody, która dotyczy nasciturusa, ma obowiązkowe lub dobrowolne ubezpieczenie, roszczenia odszkodowawcze mogą być zgłaszane wobec ubezpieczyciela. W sytuacji wypadków komunikacyjnych, na przykład, ubezpieczyciel sprawcy wypadku może pokryć odszkodowanie dla nasciturusa na podstawie obowiązkowego ubezpieczenia OC.

  1. Przedawnienie roszczeń

Roszczenia odszkodowawcze na rzecz nasciturusa podlegają terminom przedawnienia, tak jak inne roszczenia cywilne. Zgodnie z polskim prawem, roszczenia o odszkodowanie za szkodę mają zazwyczaj trzyletni termin przedawnienia, liczony od dnia, w którym poszkodowany dowiedział się o szkodzie i osoba, która jest zobowiązana do jej naprawienia. W przypadku roszczeń o zadośćuczynienie za krzywdę, termin przedawnienia wynosi trzy lata od dnia urodzenia dziecka, pod warunkiem że dziecko urodziło się żywe.

  1. Związki z prawem karnym

Jeżeli sprawca szkody popełnił również przestępstwo, na przykład w wyniku spowodowania wypadku pod wpływem alkoholu, sprawa może być prowadzona równocześnie w ramach postępowania karnego. W takim przypadku, sąd karny może orzec obowiązek naprawienia szkody wyrządzonej nasciturusowi na rzecz sprawcy przestępstwa.

  1. Podsumowanie

Polskie prawo przewiduje ochronę praw nasciturusa, czyli dziecka poczętego, ale jeszcze nienarodzonego. Jeśli nasciturus doznał szkody, na którą odpowiedzialność ponosi inna osoba, prawo dopuszcza możliwość dochodzenia roszczeń na rzecz dziecka poczętego jako poszkodowanego. W praktyce oznacza to, że nasciturus może być uznany za poszkodowanego i może ubiegać się o odszkodowanie oraz zadośćuczynienie za doznane krzywdy

Polskie prawo gwarantuje ochronę praw nasciturusa, zarówno w aspekcie prawa cywilnego, jak i karnego. W przypadku doznania szkody przez nasciturusa, możliwe jest dochodzenie roszczeń o odszkodowanie i zadośćuczynienie na jego rzecz. Dochodzenie roszczeń może odbywać się zarówno w postępowaniu cywilnym, jak i karnym, w zależności od okoliczności sprawy. Należy pamiętać o terminach przedawnienia roszczeń oraz możliwości zgłoszenia roszczeń wobec ubezpieczyciela sprawcy szkody.

Jeśli szukacie osoby, która zajmie się Waszą pracą z prawa, która pomoże Wam w jej pisaniu to polecamy pisanie prac z prawa przez prawników z wieloletnim doświadczeniem.

Dodaj komentarz